Make your own free website on Tripod.com
Character's Names

The names are in alphabetic on Mandarin column^_^


 
Mandarin Canton Hokkian
Bao Xi Ruo Pao Sik Yeung Pauw Sek Yok
Duan Huang Ye Din Wong Yer
-
Guo Jing Kwok Jing Kwee Ceng
Guo Xiao Tian Kwok Siu Tin Kwee Siauw Thian
Han Xiao Yang Han Siu Ying Han Siauw Eng
Hong Gi Qong Hung Chut Kong Ang Cit Kong
Hua Zheng Wah Jang Go Chin
Huang Rong Wong Yung Oey Yong
Huang Yao Shi Wong Yek Si Oey Yok Su
Ke Zhen E Ngor Chan Ngok Kwa Tin Ok
Li Ping Liu Ping Li Ping
Ma Yu Mar Yuk Ma Giok
Mu Nian Ci Muk Lim Chi Bok Liam Cu
Ou Yang Feng Ol Yeung Fung Auw Yang Hong
Ou Yang Ke Ol Yeung Hak Auw Yang Hok
Qhu Ciu Ji Yau Cheut Ky Khu Chi Kee
Sha Gu Sa Kouw Sua Ku
Tuo Lei Toa Tuli
Wan Yan Hong Lie Yee Lan Hung Lit Wan Yen Hong Lieh
Wang Chong Yang Wong Cheung Yeung Ong Tiong Yang
Yang Kang Yeung Hong Yo Kang
Yang Tie Xin Yeung Tit Sum Yo Tiat Sim
Zhang A Sheng
-
Thio A Seng
Zhou Bo Tong Chow Pak Tung Ciu Pek Tong
========================== ========================== ==========================
Cheng Ying Ching Ying Thia Eng
Gongsun Lü'e Kungsin Lokwan
-
Gongsun Zhi Kungsin Chi Kongsun Tit
Guo Fu Kwok Fu Kwee Hu
Guo Pohlow Kwok Polo Kwee Pohlow
Guo Xiang Kwok Seung Kwee Siang
Huo Du Fok Do Huo Tu
Jinlun Fawang
-
-
Li Mo Chou Li Mok Sau Li Mo Chou
Lu Wu Shuang Lok Mo Seung Liok Boe Song
Wan Yan Ping
-
Wanyen Ping
Wu Dun Ru
-
Bu Tun Jie
Wu Xiu Wen
-
Bu Siu Bun
Xiao Long Nu Siu Long Li Siauw Liong Li
Yang Guo Yeung Gor Yo Ko
Yelu Qi Yer Lok Tai Yehlu Chi
Yelu Yan Yer Lok Yin Yehlu Yan
Yin Zhi Ping
-
In Ci Peng
Zhao Zhi Jing
-
Tio Ci Keng
========================== ========================== ==========================
Cheng Kun Sing Kwan Seng Kun
Fan Yao
-
Hoan Yauw
Hu Qing Niu
-
Ouw Ceng Gu
Mo Sheng Gu
-
Boh Seng Kok
Qing Yi Fu Ki Yee Fu Ki Siao Hu
Ru Nan Wang
-
Ji Lam Ong
Song Yuan Qiao
-
Song Wan Kiauw
Wei Yi Xiao
-
Wi It Siauw
Xiao Zhou Siu Ciu Siao Ciao
Xie Xun Tse Sun Cia Sun
Yang Bu Hui Yeung But Fu Yo Put Hwi
Yang Xiao Yeung Siu Yo Siauw
Yin Li Yan Lei In Lee
Yin Su Su Yan So So In So So
Yin Tian Zheng
-
In Thian Ceng
Yin Ye Wang Yan Yee Wong In Ya Ong
Yu Dai Yan
-
Ji Thay Giam
Yu Lian Zhou
-
Ji Lian Ciu
Zhang Cui Shan Cheung Choi San Thio Cui San
Zhang Sam Feng Cheung Sam Fung Thio Sam Hong
Zhang Song Xi
-
Thio Siong Kee
Zhang Wu Ji Cheung Mo Kei Thio Bu Ki
Zhao Min Chiu Ming Tio Beng
Zhao Zhi Ruo Chow Chi Yerk Ciu Ci Jiak